لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16969

شوق یادگیری (۹) – کارنامه بد ق۲

163

ادامه بحث هفته گذشته پاسخ به والدینی که نمی دانند وقتی فرزندشان با کار نامه بد به خانه می آید چه باید بکنند.