لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16968

راه تازه (۱۱) – هدایت جامعه بابی

158

حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی چگونه جامعه‌ بحران‌زده‌ی بابی آن دوران را به راهی جدید سوق دادند؟ پاسخ این پرسش و موضوعاتی دیگر در این قسمت از راه تازه.