لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16943

پیرنگ – ف۱، ق۸

249

بررسی «عروسک چینی من»، نوشته هوشنگ گلشیری.