لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16926

پرواز- آقا عزیزالله جذاب خراسانی ق۱

179

خانواده جذّاب یهودی بودند پدرش ملاّی یهودیان بود ولی با مطالعه عمیق کتب مقدّسه یهودی ازروی میل باطنی مسلمان شد ولی وقتی ظلم بر جامعه یهودی را دید یک یهودی متعصب شد.