لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16916

برنامه کامل ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

604

این روزها – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی