لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16890

شوق یادگیری (۸) – کارنامه بد ق۱

127

پاسخ به والدینی که نمی دانند وقتی فرزندشان کارنامه ای با نمرات بد به خانه می آورد چه باید بکنند.