لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16889

راه تازه (۱۰) – پیشنهاد هائی به جامعه ایران

143

حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی و فرزند ارشد ایشان حضرت عبدالبها، با آثار خود به جامعه‌ ایران زمان قاجار پیشنهاداتی ارائه دادند برای پیشرفت. این و بیشتر، در راه تازه‌ این هفته.