لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16846

خبرنگار – نابرابری جنسیتی، بزرگترین مانع پیشرفت و توسعه

192

گفتگو با: ژوستین فین (Justine Finn) پژوهشگر مسائل زنان و توسعه پایدار


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.