لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16830

این روزها به یاد تو – به یاد کولبران ایرانزمین

152

کولبران، از محرومترین و رنج کشیده ترین مردمان ایران