لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16810

صدا، دوربین، هنرمند – پیمان حامد- خوشنویس

143

پیمان هنر خوشنوہسی ایرانی را از طریق اینترنت به علاقمندان غیر ایرانی تدریس می کند و از روش هایش برای از بین بردن مرزها در هنر برایمان می گوید.