لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16786

بازتاب – خرافات ق۲

291

چگونه میتوان خرافى بودن یا نبودن اعتقاداتمان را به چالش بکشیم؟ آیا تردید در اصول روحانى کارائى آنها را کاهش نمیدهد؟ هیپنوتیزم و انرژى درمانى چه جایگاهى دارند و آیا واقعا آنچه در جهان اتفاق می‌افتد باید در قالب محاسبات علمى و عقلى صورت پذیرد؟ چگونه میتوان خرق عادات طبیعى و علمى را تعریف کرد و منطقى برایشان پیدا کرد؟ به دنبال سوالاتى از این دست در این برنامه هم شاهرخ کوهستانى میزبان دکتر پیمان رئوفى روانشناس و فرزانه ثابتان مشاور روانى است تا نگاهى داشته باشند به خرافات و مرز آن با مسائل اعتقادى و روحانى.