لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16774

راه تازه (۹) – راه رسیدن به اصلاحات

160

در زمان قاجار، برای رسیدن به اصلاحات، طبقات مختلف اجتماعی در جنگی پنهان با یکدیگر بودند. آیا رسیدن به اصلاحات از راهی دیگر میسّر نبود و نیست؟ این، موضوع این هفته‌ راه تازه است.