لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16756

صدا، دوربین، هنرمند – محمد مدرس- جلوه های ویژه کامپیوتری و مجسمه ساز سه بعدی

191

محمد از تجربه کوتاه در خارج از ایران و موفقیت های زودرسش در زمینه جلوه های ویژه و مجسمه سازی سه بعدی و ابعاد مختلف هنر می گوید.