لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16754

فصل مشترک – ف۲ تاثیر موسیقی‌ و هنر در فرهنگ ق۲

165

از آوا باورز پرسیدیم هنر و بخصوص موسیقی‌ چه نقشی‌ میتواند در فرهنگ سازی بازی کند؟