لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16729

خبرنگار – نشست ۲۰۱۷ رهبری بین الادیان در شهر واشنگتن دی سی

229

گفتگو با: فریناز فیروزی، فعال اجتماعی و گردانندۀ برنامه های آموزشی نوجوانان