لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16706

برنامه کامل ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

317

این روزها – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی