لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16657

آموزه‌های نو – ف۲ ق۱۹

187

مرور مقالۀ «چهار روش عملی برای مواجهه با تعّصب»، نوشتۀ کِی‌تی رومَن، و مقالۀ «یکی بودن نیت و گفتار»، نوشته جِسا مونیون.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.