لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16649

خبرنگار – آیا سن مانعی است در راه یادگیری و پیشرفت؟

281

گفتگو با: دکتر فرشته بثل، روانشناس عمومی، اجتماعی و تعلیم و تربیت