لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16624

معماران صلح – هیئت چهارجانبه‌ گفتگوی ملی تونس ق۱

243

هیئت چهارجانبه‌ گفت و گوی ملی تونس تشکیل شده از چهار تشکل که باعث شدند پس از سقوط بن علی دیکتاتور تونس، این کشور به جنگ فرسایشی دچار نشود. هومن عبدی از این هفته به این برنده‌ جایزه‌ نوبل صلح سال ۲۰۱۵ می‌پردازد.