لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16579

آقا کامران (۱۱۲) – ایران گردی

169

این قسمت: بسیار سفر باید تا پخته شود خامی