لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16567

آموزه‌های نو – ف۲ ق۱۸

242

مقاله “چرا زندگی در جنوب شیکاگو را دوست دارم” نوشته سیدا تایلر و مقاله “آموختن از دانائی و خرد غریبه ها” نوشته مینو گرینال.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.