لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16560

خبرنگار – رهبری و مدیریّت در دنیای امروز ق۲

171

گفتگو با: دکتر شاهین تجارتی متخصّص سرطان و محققّ علوم اجتماعی