لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16544

تاریخ به روایت مورخ (۲) – شیخ احمد احسائی ق۲

392

نبیل زرندی از حیات و اقدامات شیخ احمد احسایی برای ماندانا میگوید وشرایط اجتماعی آن زمان ایران را برای ماندانا شرح میدهد.