لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16543

این روزها – من رؤیایی دارم!

131

روز مارتین لوتر کینگ، رهبر فقید جنبش مدنی سیاهپوستان آمریکا