این روزها – من رؤیایی دارم!

51

روز مارتین لوتر کینگ، رهبر فقید جنبش مدنی سیاهپوستان آمریکا

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16543