لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16516

شوق یادگیری (۴) – تحصیل جهشی

204

پاسخ به والدینی که مایلند فرزندشان جهشی درس بخواند.