لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16503

شاید شنیده باشید (۱۵۴) – ق۱- انقطاع – بخش اول

155

نگاهی‌ به آثار حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص انقطاع – بخش اول