لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16491

فصل مشترک – ف۲- تحصیل جرم نیست

163

کمپین تحصیل جرم نیست چگونه میتواند به رفع تبعیض تحصیلی‌ کمک کند؟