لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16428

خبرنگار – رهبری و مدیریّت در دنیای امروز

200

گفتگو با دکتر شاهین تجارتی متخصّص سرطان و محققّ علوم اجتماعی.