لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16351

مثل نسیم – مارک کارتر

181

تو محیطی کاملن سکولار بزرگ شدم از حدود هفده سالگی تو مسابقات بوکس شرکت میکردم تا بیست و سه سالگی… بعد از دبیرستان به عنوان یک کارآگاه خصوصی مشغول کار شدم… هر چی بیشتر بهش فکر میکردم بیشتر از نحوه زندگیم و فرهنگم احساس نارضایتی میکردم… شروع کردم به رفتن کلیسا برای دو سالی مرتب میرفتم… اون گفت که ما کلیسا نداریم مرکز بهائی داریم من هم رفتم…
این هفته مرورعنایت پروردگار رو مثل نسیم در ونکوور کانادا بر مارک به نظاره مینشینیم.

For watching this program in English Click here