لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16339

به دنبال معنا (۷۳) – آخرین قول و قرارها – پایان

246

شایان از ازدواج با شیوا برای دوستانش میگوید و همگی آخرین قول و قرارهایشان را میگذارند…