لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16306

راه تازه (۴) – مشروعیّت روحانیّون

497

مشروعیت روحانیون / تفاوت بین دو نگرش اصلی روحانیّون در زمان قاجار یعنی اخباریّون و اصولیّون و … موضوع این قسمت از برنامه‌ راه تازه است. با استاد وحید خرسندی و هومن عبدی.