لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16268

آموزه‌های نو – ف۲ ق۱۵

254

مرور مجموعه مقالۀ «ساختن روح برای منفعت همه»، نوشتۀ رابرت اتکینسون (بخش اوّل)