لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16255

پرواز – شرح احوال آقاعلی ممتازی معروف به فاضل یزدی ق۲

233

فاضل یزدی که امام جماعت بود و مورد توجه مردم پس ا ز بهائی شدن آواره شهرهای ایران شد.