لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16248

به دنبال معنا(۷۲) – کتاب ایقان

206

شبنم و سعید از دستان میخواهند آنها را به کلاس خانم محمدی ببرد و…