لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16224

بازتاب – مطلق گرائى دینى ق۱

172

آیا بین سیاهى و سفیدى طیفى از رنگ هاى قابل قبول دیگرى وجود دارد؟ از دیدگاه ادیان آیا خیر و شر دو مطلق آشتى ناپذیرند؟ این طرز تفکر دینى آیا در پى خود افراطى گرى را به همراه نخواهد داشت؟ چگونه میشود تساهل و تسامح را در جوامع دینى گسترش داد؟ در دو برنامه پیش رو شاهرخ کوهستانى به همراه بهروز ثابت با دکترا در زمینه آموزش و پرورش و استاد دانشگاه و آرمین اشراقى دکتراى علوم اسلامى نگاهى خواهند داشت به مطلق گرائى ایدئولوژیک و دینى.