لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16203

آقا کامران(۱۰۸) – احساس شکست

116

این قسمت: هر شکستی مقدمهٔ پیروزیه!