لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16193

آموزه‌های نو – ف۲ ق۱۴

260

مرور مقالۀ «نفس و نیت»، نوشتۀ ربکا شری اشراقی، و مقالۀ «رنگ­های خدا و رنگ خدا»، نوشتۀ نکاتی الکان.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.