لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16179

خبرنگار – کنفرانس پزشکان الهام گرفته از تعالیم آیین بهائی

301

گفتگو با: دکتر پروانه انداچه