لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16172

پرواز – شرح احوال آقاعلی ممتازی معروف به فاضل یزدی ق۱

294

فاضل یزدی که امام جماعت بود٬ با مطالعه دو کتاب که بر ردّ آیین بهائی نوشته شده بود فهمید که هر چه بر علیه بهائیان شنیده بی اساس است.