لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16163

به دنبال معنا (۷۱) – جلسه دعا

212

دوستان شایان برای بهبودی مادرش جلسه دعا تشکیل داده دعا میخوانند.