لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16083

پرواز – رمضانعلی بقائی امره‌ای ق۱۴

364

بقایی که سالها با از خود گذشتگی در معرفی آئین بهائی کوشیده بود٬ مورد ظلم‌های فراوان واقع شد؛ حتی در این راه فرزندش را از دست داد ولی همچنان درخدماتش استوار بود.