لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16076

به دنبال معنا(۷۰) – پیشنهاد کارگشا

172

فربد پیشنهاد گلناز را در مورد مشکل خانه برای پدرش مطرح میکند.