لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16045

فصل مشترک – ف۲ معبد بهائی در شیلی ق۱

230

یک معمار چگونه میتواند ایده و نگاه خاص خود را در بنایی که می‌سازد منعکس نماید؟ سیامک حریری معمار آخرین معبد بهائی در شیلی از نوع نگاهش در طراحی این معبد سخن می‌گوید.