لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16028

آینه – چالش های اخلاقی

259

تکلیف ما با علوم جدید مانند علم ژنتیک و رباط های هوشمند در آینده چه خواهد بود؟