لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16010

شطرنج زندگی (۱۰) – “خلاق تر شو”

240

به آرامی آغاز به مردن می کنی، اگر برده عادت خود شوی، اگر همیشه از یک راه تکراری بروی و اگر روزمرگی را تغییر ندهی. زندگی به خودی خود معنایی ندارد، زندگی فرصتی ست برای خلق معنا.