لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15996

به دنبال معنا(۶۹) – اتفاق خوب

187

سرانجام فربد جواب مثبت میگیرد…