لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15974

لفظ و معنا(۳۵) – ایران

268

ایران از نگاه ایرانیان. ایران از نگاه حکومت. ایران از نگاه کشورهای دیگر و ایران از نگاه بهائیان در این آخرین قسمت از برنامه لفظ و معنا. برای بار آخر با استاد بهرام فرید و رامان شکیب همراه باشید.