لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15940

آینه – درسهائی از مردم شناسی

241

دراین برنامه شیما درس های جدیدی از مردم شناسی را آموزش میدهد.