لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15904

به دنبال معنا(۶۸) – نگرانی شایان

269

دستان از اتفاق تازه ای که در منزلشان افتاده برای شایان میگوید.