به دنبال معنا(۶۸) – نگرانی شایان

68

دستان از اتفاق تازه ای که در منزلشان افتاده برای شایان میگوید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15904