لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15903

این روزها به یاد تو – به یاد قربانیان نقض حقوق بشر

177

قطعنامه جامعه جهانی در مورد نقض حقوق بشر در ایران